Personal data processing
 

OBAVIJEST O PRIMJENI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ova obavijest opisuje kako APS Grupa ("Administrator" ili "APS") postupa s osobnim podacima koje dobije o Vama ili o Vašoj imovini glede aktivnosti povezanih s Vašim ulaganjima, naplatom dugova, prodajom nekretnina ili tijekom bilo kojih drugih aktivnosti u kojima dolazite u kontakt s APS grupom. Ova je obavijest sukladna Općoj uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca glede obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR), a prema kojoj imate pravo biti obaviješteni o podacima koje različiti korisnici Vaših podataka posjeduju i obrađuju ih te o informacijama o Vašim pravima u vezi s tim podacima.

Ova se obavijest ne odnosi na obradu osobnih podataka zaposlenika administratora niti na obradu osobnih podataka u vezi s APS CREDIT FUND SICAV.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka:

identifikacijski podaci (primjerice, ime, prezime);

Podaci za kontakt (adresa e-pošte, poštanska adresa, telefonski broj);

Informacije o Vašoj uporabi naših proizvoda i usluga, uključujući i informacije o Vašim zahtjevima za proizvode i usluge;

Informacije iz naše osobne, telefonske i elektroničke komunikacije s Vama;

Informacije iz internet preglednika koji koristite ili mobilnih aplikacija;

Financijsko stanje i bonitet,

kao i sve druge informacije koje administrator obrađuje u vezi s izvršavanjem ugovora ili zakonske obveze te u svrhu legitimnog interesa administratora.

(dalje u tekstu „osobni podaci“)

IZVORI OSOBNIH PODATAKA

APS, uključujući i njegove prethodnike, nasljednike i/ili njegove podružnice i podružnice, kupci su povezanih ili pojedinačnih zajmova (izvršnih, reoperativnih i nenaplativih), uključujući i potrošačke dugove dužnika u nevolji, odnosno račune dužnika koji su često podvrgnuti tekućem stečaju, nesolventnosti, restrukturiranju, nagodbi ili sličnom upravljanju. APS takve račune/kredite kupuje od banaka i drugih financijskih institucija.

APS poštuje privatnost dužnika i povjerljivo štiti sve osobe i privatne podatke koji se tiču ​​dužnika, kupaca, klijenata, investitora, partnera i zaposlenika.

APS prikuplja sljedeće kategorije podataka iz sljedećih izvora:

informacije koje primamo od izvornog vjerovnika njegovog računa/zajma i/ili njihovog računa/prodavatelja zajma;

informacije dobivene od pružatelja usluga trećih strana;

informacije koje primamo od sudionika u stečajnim i stečajnim postupcima;

informacije koje dobivamo iz javno dostupnih izvora. Primjerice, informacije primljene s web stranice kojom upravlja Registar stečaja;

informacije koje primamo od drugih APS entiteta;

informacije koje nam dajete.

APS može obrađivati ​​preslike osobnih iskaznica samo u slučajevima kada je to propisano zakonom (posebno Zakon br. 253/2008 Zbirke, O određenim mjerama protiv pranja novca i financiranja terorizma) ili u slučajevima kada vlasnik osobne iskaznice daje suglasnost na ishođenje i obradu preslike osobne iskaznice.

Osobni podaci obrađuju se ručno i automatski pomoću računalne tehnologije.

NAMJENA OBRADE

APS obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:

ulaganja u nepodmirene dugove, njihovo stjecanje,

dužna pažnja (due diligence), utvrđivanje cijena (primjerice, utvrđivanje točnije cijene po zahtjevu);

nastanak, upravljanje i likvidacija duga;

nadzor nad podnošenjem dokumentacije o potraživanjima od dužnika u stečaju, stečaju ili nad sličnim postupcima za otkupljene račune;

naplata dugova i komunikacija sa stečajnim upraviteljima, stečajnim upraviteljima, pravnim zastupnicima ili osobama na sličnim pozicijama i agencijama za kreditno izvješćivanje;

komunikacija s dužnicima;

pravni ili regulatorni zahtjevi;

bilo koja druga svrha koja je napisana ili dogovorena;

aukcije;

izvršenje ugovora prema kojem APS prenosi vlasništvo nad nekretninom;

marketinške i poslovne svrhe (primjerice, ponuda proizvoda i usluga, slanje poslovnih poruka, pozivi na kulturna događanja).

KAKO SE OBRAĐUJU OSOBNI PODACI?

Obrada Vaših osobnih podataka može se obaviti ručno ili automatski. Međutim, nijedan od prikupljenih osobnih podataka ne koristi se za automatsko donošenje odluka. Vaše osobne podatke obrađuju uglavnom imenovani zaposlenici administratora, ali i vanjski obrađivači (računovođe, odvjetnici) s kojima je administrator sklopio ugovor o obradi osobnih podataka koji sadrži sva potrebna jamstva u vezi s obradom osobnih podataka.

KOJI SU PRAVNI RAZLOZI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

Pravni razlozi za obradu osobnih podataka su:

APS 'legitimni poslovni interesi“ zbog kojih obavlja svoje poslovne aktivnosti i upravlja svojim odnosom s potencijalnim, postojećim i bivšim ugovornim partnerima sukladno čl. 6 st. 1 slovo f) GDPR;

Ispunjenje ugovora s poslovnim partnerima (primjerice, investitori, dobavljači, zainteresirani za nekretnine) ili za provedbu mjera na zahtjev subjekta podataka prije sklapanja ugovora prema čl. 6 st. 1 slovo b) GDPR;

Ispunjavanje zakonskih obveza nametnutih zakonskim propisima (primjerice, Zakon br. 253/2008 Zb., O određenim mjerama protiv legalizacije imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama i financiranja terorizma);

APS također obrađuje i osobne podatke nekih svojih klijenata u svrhu izravnog marketinga, zbog svog legitimnog interesa za promicanje sličnih proizvoda i usluga. U slučaju da osoba nije klijent, osobni podaci se obrađuje samo na temelju dane privole. Klijent može dati prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga putem gore navedene e-mail adrese.

HOĆEMO LI PRENOSITI OSOBNE PODATKE U TREĆU DRŽAVU ILI MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU?

U slučaju međunarodnih prijenosa podataka koji potječu iz Europskog gospodarskog prostora (EEA), gdje je Europska komisija priznala državu izvan EGP-a kao zemlju s odgovarajućom razinom zaštite osobnih podataka, Vaši osobni podaci mogu se prenijeti na temelju toga.

Za prijenose u zemlje koje nisu članice EGP-a a čiju razinu zaštite Europska komisija nije priznala kao dovoljnu, oslanjat ćemo se na zakonska ograničenja vezana uz specifičnu situaciju (primjerice, ako se prijenos mora izvršiti kako bismo ispunili naš ugovor s Vama, primjerice, kao kod međunarodnog plaćanja) ili kada provodite jednu od sljedećih polica osiguranja kako biste osigurali zaštitu Vaših osobnih podataka:

PRAVO U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

APS osigurava da se Vaši osobni podaci obrađuju na siguran i točan način. Možete koristiti bilo koje od prava opisanih u ovom odjeljku protiv administratora.

Osoba čiji se podaci obrađuju u daljnjem tekstu također se naziva "subjekt podataka".

Kako možete ostvariti svoja prava?

Svako svoje individualno pravo možete ostvariti slanjem e-pošte na:

dpo-hr@aps-holding.com

 

ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu administratora.

APS će Vam dostaviti izjavu ili informaciju o poduzetim mjerama u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon primitka zahtjeva. APS ima pravo produljiti ovaj rok za 2 mjeseca uzimajući u obzir složenost konkretnog predmeta i broj podnesenih prijava, te će Vas o tom mogućem produljenju obavijestiti.

Subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.

Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka za takav marketing, a voditelj obrade će prekinuti obradu osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga.

Subjekt podataka ima pravo zatražiti od APS-a potvrdu o tome da li se obrađuju osobni podaci koji se na njega odnose. Ako tvrtka obrađuje osobne podatke nositelja podataka, subjekt podataka ima pravo pristupa takvim osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, o kategorijama osobnih podataka u pitanju, o primateljima osobnih podataka, planiranom vremenu obrade i o njihovim pravima u vezi s obradom osobnih podataka.

Subjekt podataka ima pravo ispraviti netočne osobne podatke i dopuniti nepotpune osobne podatke.

Subjekt podataka također ima pravo i izbrisati osobne podatke, i to:

ako više nisu potrebni za svrhe za koje su obrađeni,

ako opozove privolu za obradu osobnih podataka i kad ne postoji neki drugi zakonski razlog za dalju obradu,

 ako se usprotivi obradi za koju ne postoje važni pravni temelji za obradu,

ako su osobni podaci obrađeni nezakonito,

ako je brisanje potrebno za ispunjenje pravne obveze, ili

ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva djetetu mlađem od 13 godina.

Subjekt podataka također ima pravo i ograničiti obradu osobnih podataka, i to:

ako poriče točnost osobnih podataka, za vrijeme potrebno za provjeru točnosti osobnih podataka,

ako je obrada nezakonita i subjekt podataka odbija brisanje osobnih podataka i umjesto toga traži da se ograniči njihova uporaba,

ako upravitelj obrade više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ih subjekt podataka zahtijeva za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili

 ako je prigovorio obradi dok se ne provjeri da legitimni razlozi administratora ne nadmašuju legitimne razloge klijenta.

Subjekt podataka također ima pravo i na prenosivost osobnih podataka koji se obrađuju na temelju privole ili u svrhu izvršenja ugovora, što znači pravo na dobivanje njegovih osobnih podataka koje je dao voditelj obrade u strukturiranom, uobičajenom i strojnom sustavu, čitljivom formatu, i ima pravo prijenosa tih podataka drugom kontroloru ili pravo da jedan voditelj obrade te podatke izravno prenese voditelju obrade drugog, ako je to tehnički izvedivo.

Ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole, subjekt podataka ima pravo povući ovu privolu u bilo kojem trenutku. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole.

Subjekt podataka ima pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka u bilo kojem trenutku ako smatra da je došlo do kršenja zakona.

Ako namjeravate ostvariti gore navedena prava, pošaljite pismo ili e-mail na gornju adresu.

Sukladno važećem propisu, osim gore navedenih prava, imate pravo i podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

PRIMATELJ OSOBNIH PODATAKA

Društvo može dati osobne podatke obrađivačima, odnosno tvrtkama koje obavljaju djelatnosti koje zahtijevaju obradu osobnih podataka za tvrtku na temelju ugovora, a posebno:

Ovlašteni djelatnici APS-a;

Davatelji ili operateri informacijske tehnologije;

Pružatelji pravnih i računovodstvenih usluga;

Tvrtke koje pripadaju APS grupi (navedene u nastavku).

Ako APS koristi usluge izvršitelja obrade za obradu Vaših osobnih podataka, to se događa samo ako su standardi zaštite osobnih podataka određenog obrađivača ugovorom zajamčeni barem na istoj razini kao i u Društvu i da takav obrađivač ispunjava zakonske uvjete.

Tvrtka također može po potrebi dati i osobne podatke nadzornim tijelima (primjerice, Češkoj narodnoj banci), tijelima koja djeluju u kaznenom postupku ili drugim upravnim tijelima ako je to potrebno za ispunjavanje obveza propisanih zakonskim propisima.

VRIJEME OBRADE OSOBNIH PODATAKA

APS obrađuje osobne podatke u razdoblju tijekom kojeg je dužan čuvati osobne podatke sukladno zakonskim propisima

Za cijelo vrijeme trajanja potraživanja/ugovornog odnosa i narednih 5 godina nakon njegovog prestanka;

Knjigovodstvene isprave na period od 10 godina;

Sudski ili upravni postupci: obrada podataka traje do konačne odluke (u mjeri u kojoj je to potrebno) s obzirom na zadanu proceduru i situaciju APS-a, dani zahtjev ili osobne podatke koje zahtijeva pravni spor

Čak i ako između APS-a i potencijalnog klijenta nije sklopljen ugovor, APS zadržava osobne podatke potencijalnog klijenta za vrijeme za koje je to prema zakonskim propisima dužan učiniti.

Nakon tog razdoblja ili nakon isteka i djelotvornosti Vaše suglasnosti za obradu osobnih podataka, Vaši će osobni podaci biti izbrisani, anonimizirani ili obrađeni samo u mjeri i u svrhe za koje Vaš pristanak nije potreban.

Ako APS obrađuje osobne podatke na temelju privole za obradu osobnih podataka, obrađuje ih za razdoblje za koje je privola dana, odnosno za razdoblje do opoziva privole.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, možete se obratiti izravno našem službeniku za zaštitu podataka putem kontakt podataka navedenih u točki 7, ili nam se možete obratiti i pisanim putem, e-poštom ili telefonom putem kontakt podataka navedenih ispod:

Adresa: Radnička 43, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

DPO:

E-mail: dpo-hr@aps-holding.com

OPĆE INFORMACIJE

Administrator ima pravo promijeniti, dopuniti, otkazati ili zamijeniti ovu obavijest u bilo kojem trenutku pod uvjetom da ažurirana obavijest mora biti objavljena najmanje 30 dana prije nego što stupi na snagu.

Popis povezanih i suradničkih osoba/subjekata administratora:

Naziv subjekta: APS Holding S.A.

Matični broj:  B 201461

Sjedište : 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luksemburg

Naziv subjekta: APS Investments S.à.r.l.

Matični broj: B219890

Sjedište : 1 rue Jean Piret, 2350 Luksemburg

Naziv subjekta: APS Investment Funds S.à.r.l.

Matični broj: B219886

Sjedište : 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luksemburg

Naziv subjekta: APS Delta S.A.

Matični broj: B204416

Sjedište : 1 rue Jean Piret, 2350 Luksemburg

Naziv subjekta: APS Recovery a.s. (d.d.)

Matični broj:  03409422

Sjedište : Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Management Services s.r.o.

Matični broj: 06648746

Sjedište : Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Finance a.s

Matični broj: 06648576

Sjedište : Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Real Estate s.r.o.

Matični broj:  04474686

Sjedište : Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS CZ & SK Services s.r.o.

Matični broj: 02087758

Sjedište : Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS MIP, s.r.o.

Matični broj: 5548292

Sjedište : Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Recovery Management s.r.o.

Matični broj: 06627285

Sjedište : Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS GAMMA s.r.o.

Matični broj: 03523250

Sjedište : Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Delta s.r.o.

Matični broj: 04363876

Sjedište : Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Češka Republika
 

Naziv subjekta: APS BETA, a.s.

Matični broj: 1788655

Sjedište : Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Češka Republika


Naziv subjekta: APS Poland S.A.

Matični broj: 0000069272

Sjedište : Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Wrocław


Naziv subjekta: APS Recovery Greece EPE

Matični broj: EL 800609597

Sjedište : 24 Lagoumitzi Str., PSČ 17671, Kallithea, Attika


Naziv subjekta: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Matični broj: 143893601000

Sjedište : 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

Naziv subjekta: APS Bulgaria E.O.O.D.

Matični broj: 202604987

Sjedište : 81B Bulgaria blvd., kancelarija br. 3, 01404 Sofija, Bugarska

Naziv subjekta: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Matični broj: 203374133

Sjedište : 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofija
 

Naziv subjekta: APS Finance E.O.O.D.

Matični broj: 202159149

Sjedište : 81B Bulgaria blvd., kancelarija br. 3, 01404 Sofija, Bugarska

Naziv subjekta:


Naziv subjekta: APS d.o.o. Beograd

Matični broj: 20100311

Sjedište : Kosovska 10, Beograd-Stari Grad

Naziv subjekta: APS FUND BETA d.o.o. Beograd

Matični broj: 21053007

Sjedište : Kosovska 10, Beograd-Stari Grad


Naziv subjekta: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Matični broj: 21458257

Sjedište : Bukurešta, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. kat

Naziv subjekta: Syndre Valuations S.R.L.

Matični broj: RO30697075

Sjedište : Bukurešta, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. kat

Naziv subjekta: Serraghis Asset Management S.A

Matični broj: RO15421741

Sjedište : Bukurešta, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. kat, Rumunjska

Naziv subjekta: Casazela Properties S.R.L.

Matični broj: 31417793

Sjedište : Bukurešta, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. kat

Naziv subjekta: APS Croatia d.o.o.

Matični broj: 41275180055

Sjedište : Zagreb (Grad Zagreb) Radnička cesta 43, Hrvatska

Naziv subjekta: APS Holding Cyprus LTD.

Matični broj: HE 356594

Sjedište : Strovolou 236, Strovolos 2048 Nikósie

Naziv subjekta: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Matični broj: HE 363203

Sjedište : Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nikósie


Naziv subjekta: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Matični broj: HE 375588

Sjedište : Amfipoleos, 20, Amfipoleos, 2025, Nikósie APS Hungary Kft.

Matični broj: 01-09-289270

Sjedište : 1138 Budapest, Váci út 140, Madžarska


Naziv subjekta: APS Recovery Hungary Kft.

Matični broj: 01-09-290573

Sjedište : 1138 Budapest, Váci út 140, Madžarska

Naziv: LOAN MANAGEMENT II, a. s.

Matični broj: 47 255 684"

Sjedište : Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovačka

Naziv: APS Investment, s.r.o.

Matični broj: 47164786

Sjedište : Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovačka

Popis vanjskih procesora podataka može se dostaviti na zahtjev.