Personal data processing
 

OBAVIJEST O PRIMJENI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, APS CROATIA, Radnička cesta 43, 10000 Zagreb, OIB 41275180055  (u daljnjem tekstu: APS, voditelj obrade), kao voditelj obrade osobnih podataka klijenata i potencijalnih klijenata odnosno njihovih zaposlenika, dužnika i s njima povezanih osoba (npr. jamci, sudužnici), te korisnika web stranice izradio je ova Pravila privatnosti.

Ova obavijest opisuje kako APS postupa s osobnim podacima koje dobije o Vama ili o Vašoj imovini glede aktivnosti povezanih s Vašim ulaganjima, naplatom dugova, prodajom nekretnina ili tijekom bilo kojih drugih aktivnosti u kojima dolazite u kontakt s APS grupom. Ova je obavijest sukladna Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU2016/679)) i Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), a prema kojoj imate pravo biti obaviješteni o podacima koje različiti korisnici Vaših podataka posjeduju i obrađuju te o informacijama o Vašim pravima u vezi s tim podacima.

U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, APS  je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka:

identifikacijski podaci (primjerice, ime, prezime, OIB, ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici);

ako nam šaljete molbu za posao, također možemo prikupljati i obrađivati podatke o stručnoj spremi, radnom stažu, posebnim sposobnostima i kvalifikacijama koje zahtjeva radno mjesto u vezi kojeg nas kontaktirate kao potencijalni kandidat, te ostale vezane podatke koje odlučite s nama podijeliti;

podaci za kontakt (adresa e-pošte, poštanska adresa, telefonski broj);

podaci o drugim osobama – protustrankama, punomoćnicima, svjedocima, vještacima, službenim osobama koje vode postupke – koji su nam nužni za pokretanje i vođenje postupaka pred nadležnim tijelima;

Informacije iz naše osobne, telefonske i elektroničke komunikacije s Vama;

Financijske podatke kao što su: iznos ugovorne obveze, iznos uplata, broj tekućeg/žiro ili drugog računa potrebnog za realizaciju sporazuma ili za ispunjavanje obveze iz ugovora, broj izdanog, a nenaplaćenog računa, broj ugovora;

Matične i financijske podatke o povezanim osobama: jamci, sudužnici, nasljednici i sl.;

Podatke o sudskim ili upravnim postupcima – prikupljamo podatke o postupcima u kojima ste stranka, a koji su nam nužni i relevantni za naplatu potraživanja;

kao i sve druge informacije koje APS obrađuje u vezi s izvršavanjem ugovora ili zakonske obveze te u svrhu njegovog legitimnog interesa.

(dalje u tekstu „osobni podaci“)

IZVORI OSOBNIH PODATAKA

APS, uključujući i njegove prethodnike, sljednike i/ili njegove podružnice, kupci su povezanih ili pojedinačnih zajmova (izvršnih, reoperativnih i nenaplativih) te  takve kredite kupuje od banaka i drugih financijskih institucija.

APS poštuje privatnost dužnika i povjerljivo štiti sve osobe i privatne podatke koji se tiču ​​dužnika, kupaca, klijenata, investitora, partnera i zaposlenika.

APS prikuplja podatke iz sljedećih izvora:

informacije koje primamo od izvornog vjerovnika njegovog računa/zajma i/ili njihovog računa/prodavatelja zajma;

informacije dobivene od pružatelja usluga trećih strana;

informacije koje primamo od sudionika u ovršnim, stečajnim i drugim postupcima;

informacije koje dobivamo iz javno dostupnih izvora i od nadležnih državnih institucija;

informacije koje primamo od drugih APS društava;

informacije koje nam dajete temeljem suglasnosti

APS može obrađivati ​​preslike osobnih iskaznica samo u slučajevima kada je to propisano zakonom ili u slučajevima kada vlasnik osobne iskaznice daje suglasnost na ishođenje i obradu preslike osobne iskaznice.

SVRHA OBRADE

APS obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:izvršenja usluge, naplate potraživanja, ispunjenja ugovora ili drugog

ulaganja u nepodmirene dugove, njihovo stjecanje,

dubinska analiza  (due diligence), utvrđivanje cijena (primjerice, utvrđivanje točnije cijene po zahtjevu);

nastanak, upravljanje i likvidacija duga;

nadzor nad podnošenjem dokumentacije o potraživanjima od dužnika u stečaju ili nad sličnim postupcima za otkupljene račune;

komunikacija sa stečajnim upraviteljima, pravnim zastupnicima, sudovima, javnim bilježnicima ili osobama na sličnim pozicijama i agencijama

komunikacija s dužnicima, odgovor na Vaš upit i obrada Vaših zahtjeva;

pravni zahtjevi, npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

bilo koja druga svrha koja je napisana ili dogovorena;

aukcije;

izvršenje ugovora prema kojem APS prenosi vlasništvo nad nekretninom;

marketinške i poslovne svrhe (primjerice, ponuda proizvoda i usluga, slanje poslovnih poruka, pozivi na kulturna događanja);

statističke obrade podataka

poboljšanje kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga

Osim navedenih kategorija podataka, prilikom vaše telefonske komunikacije s nama prikupljamo zvučnu snimku vašeg glasa. Snimanje telefonskih razloga provodimo u sljedeće svrhe:

dokazivanje tijeka postupka

osiguravanje točnosti podataka

praćenja rada zaposlenika

unapređenja usluge.

KAKO SE OBRAĐUJU OSOBNI PODACI?

Obrada Vaših osobnih podataka može se obaviti ručno ili automatski. Međutim, nijedan od prikupljenih osobnih podataka ne koristi se za automatsko donošenje odluka. Vaše osobne podatke obrađuju uglavnom imenovani zaposlenici administratora, ali i vanjski obrađivači (računovođe, odvjetnici) s kojima je administrator sklopio ugovor o obradi osobnih podataka koji sadrži sva potrebna jamstva u vezi s obradom osobnih podataka.

KOJE SU PRAVNE OSNOVE OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

Pravni razlozi za obradu osobnih podataka su:

APS 'legitimni poslovni interesi“ zbog kojih obavlja svoje poslovne aktivnosti i upravlja svojim odnosom s potencijalnim, postojećim i bivšim ugovornim partnerima

Ispunjenje ugovora s poslovnim partnerima (primjerice, investitori, dobavljači, zainteresirani za nekretnine) ili za provedbu mjera na zahtjev subjekta podataka prije sklapanja ugovora .

Ispunjavanje zakonskih obveza nametnutih zakonskim propisima

Javni interes, odnosno ključni interesi ispitanika

Privola – podrazumijeva svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on na jasan način (izjavom ili potvrdnom radnjom) daje pristanak za obradu osobnih podataka za točno određenu svrhu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail dpo-hr@aps-holding.com ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu APS Croatia d.o.o., Radnička cesta 43, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

APS također obrađuje i osobne podatke nekih svojih klijenata u svrhu izravnog marketinga, zbog svog legitimnog interesa za promicanje sličnih proizvoda i usluga. U slučaju da osoba nije klijent, osobni podaci se obrađuje samo na temelju dane privole. Klijent može dati prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga putem gore navedene e-mail adrese.

HOĆEMO LI PRENOSITI OSOBNE PODATKE U TREĆU DRŽAVU ILI MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU?

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan Republike Hrvatske, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bi se osiguralo da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u Republici Hrvatskoj.

PRAVO U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

APS osigurava da se Vaši osobni podaci obrađuju na siguran i točan način.

Kako možete ostvariti svoja prava?

Svako svoje individualno pravo možete ostvariti slanjem e-pošte na:

dpo-hr@aps-holding.com 

ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu APS Croatia d.o.o., Radnička cesta 43, 10000 Zagreb.

APS će Vam dostaviti izjavu ili informaciju o poduzetim mjerama u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon primitka zahtjeva. APS ima pravo produljiti ovaj rok za 2 mjeseca uzimajući u obzir složenost konkretnog predmeta i broj podnesenih prijava, te će Vas o tom mogućem produljenju obavijestiti.

Imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka

Imate  pravo tražiti od APS-a potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, u koju svrhu i u kojoj mjeri,.  a možete tražiti i pristup tim osobnim podacima. Također, imate pravo znati s kime dijelimo Vaše podatke, razdoblje zadržavanja i izvor podataka.

Imate pravo tražiti nas da ispravimo netočne osobne podatke i dopunimo nepotpune osobne podatke.

Imate pravo i zatražiti brisanje i osobnih podataka, i to:

ako više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni i/ili obrađeni,

ako opozovete privolu za obradu osobnih podataka i kada ne postoji neki drugi zakonski razlog za dalju obradu ako su osobni podaci obrađeni nezakonito,

ako je brisanje potrebno za ispunjenje pravne obveze.

Ako Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, APS bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

Također, imate pravo i ograničiti obradu osobnih podataka, i to:

ako poričete točnost osobnih podataka, za vrijeme potrebno za provjeru točnosti osobnih podataka,

ako je obrada nezakonita i odbijate brisanje osobnih podataka i tražite da se ograniči njihova uporaba,

ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, ali ih još uvijek trebate za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili

ako ste prigovorili obradi dok se ne provjeri da li naši  legitimni razlozi nadmašuju Vaše razloge.

Imate pravo i na prenosivost osobnih podataka koji se obrađuju na temelju privole ili u svrhu izvršenja ugovora, što znači pravo na dobivanje njegovih osobnih podataka koje je dao voditelj obrade u strukturiranom, uobičajenom i strojnom sustavu, čitljivom formatu, i ima pravo prijenosa tih podataka drugom kontroloru ili pravo da jedan voditelj obrade te podatke izravno prenese voditelju obrade drugog, ako je to tehnički izvedivo.

Ako namjeravate ostvariti gore navedena prava, pošaljite pismo ili e-mail na gornju adresu.

Imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) Martićeva 14, Zagreb u bilo kojem trenutku ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju.

PRIMATELJ OSOBNIH PODATAKA

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati zaposlenici APS-a, a vanjski primatelji samo ako je to nužno radi izvršenja naše poslovne djelatnosti.

Društvo može dati osobne podatke obrađivačima, odnosno tvrtkama koje obavljaju djelatnosti koje zahtijevaju obradu osobnih podataka za tvrtku na temelju ugovora, a posebno:pružatelji usluga IT podrške,

pružatelji pravnih,računovodstvenih i srodnih usluga,

tvrtke koje pripadaju APS grupi (navedene u nastavku).

Ako APS koristi usluge izvršitelja obrade za obradu Vaših osobnih podataka, to se događa samo ako su standardi zaštite osobnih podataka određenog obrađivača ugovorom zajamčeni barem na istoj razini kao i u Društvu i da takav obrađivač ispunjava zakonske uvjete.

APS, također, može po potrebi dati i osobne podatke:

nadležnim državnim tijelima (npr. HZMO, HZZO, Porezna uprava, sudovi, javni bilježnici, FINA, MUP)

bankama

protustrankama, zastupnicima protustranaka, poslodavcima

vještacima, sudskim tumačima, prevoditeljima

trećim osobama ako za to postoji zakonska obveza ili je to potrebno u svrhu ostvarenja legitimnog interesa

VRIJEME OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što APS  razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.

APS obrađuje osobne podatke u razdoblju tijekom kojeg je dužan čuvati osobne podatke sukladno zakonskim propisima.

Za cijelo vrijeme trajanja potraživanja/ugovornog odnosa i narednih 5 godina nakon njegovog prestanka.

Knjigovodstvene isprave na period od 10 godina.

Sudski ili upravni postupci: obrada podataka traje do konačne odluke (u mjeri u kojoj je to potrebno) s obzirom na zadanu proceduru i situaciju APS-a, dani zahtjev ili osobne podatke koje zahtijeva pravni spor, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Čak i ako između APS-a i potencijalnog klijenta nije sklopljen ugovor, APS zadržava osobne podatke potencijalnog klijenta za vrijeme za koje je to prema zakonskim propisima dužan učiniti.

Nakon tog razdoblja ili nakon isteka i djelotvornosti Vaše suglasnosti za obradu osobnih podataka, Vaši će osobni podaci biti izbrisani, anonimizirani ili obrađeni samo u mjeri i u svrhe za koje Vaš pristanak nije potreban.

Ako APS obrađuje osobne podatke na temelju privole za obradu osobnih podataka, obrađuje ih za razdoblje za koje je privola dana, odnosno za razdoblje do opoziva privole.

WEB KOLAČIĆI

Koristimo kolačiće koji su isključivo neophodni za ispravno prikazivanje i rad ove web stranice te putem kolačića ne prikupljamo Vaše osobne podatke.

U trenutku kada pristupite stranici https://hr.aps-holding.com/ prikupit ćemo vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, možete se obratiti izravno našem službeniku za zaštitu podataka putem kontakt podataka navedenih ispod:

Adresa: Radnička 43, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

DPO:

E-mail: dpo-hr@aps-holding.com

OPĆE INFORMACIJE

APS ima pravo promijeniti, dopuniti, otkazati ili zamijeniti ovu obavijest u bilo kojem trenutku

Popis povezanih i suradničkih osoba/subjekata administratora:

Naziv subjekta: APS Holding S.A.

Matični broj:  B 201461

Sjedište : 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luksemburg

Naziv subjekta: APS Investments S.à.r.l.

Matični broj: B219890

Sjedište : 1 rue Jean Piret, 2350 Luksemburg

Naziv subjekta: APS Investment Funds S.à.r.l.

Matični broj: B219886

Sjedište : 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luksemburg

Naziv subjekta: APS Delta S.A.

Matični broj: B204416

Sjedište : 1 rue Jean Piret, 2350 Luksemburg

Naziv subjekta: APS Recovery a.s. (d.d.)

Matični broj:  03409422

Sjedište : Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Management Services s.r.o.

Matični broj: 06648746

Sjedište : Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Finance a.s

Matični broj: 06648576

Sjedište : Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8, Češka Republika

Naziv subjekta: APS CZ & SK Services s.r.o.

Matični broj: 02087758

Sjedište : Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8, Češka Republika

Naziv subjekta: APS MIP, s.r.o.

Matični broj: 5548292

Sjedište : Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Recovery Management s.r.o.

Matični broj: 06627285

Sjedište : Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8, Češka Republika

Naziv subjekta: APS GAMMA s.r.o.

Matični broj: 03523250

Sjedište : Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Delta s.r.o.

Matični broj: 04363876

Sjedište : Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8, Češka Republika

Naziv subjekta: APS BETA, a.s.

Matični broj: 1788655

Sjedište : Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8, Češka Republika


Naziv subjekta: APS Poland S.A.

Matični broj: 0000069272

Sjedište : Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Wrocław


Naziv subjekta: APS Recovery Greece EPE

Matični broj: EL 800609597

Sjedište : 24 Lagoumitzi Str., PSČ 17671, Kallithea, Attika


Naziv subjekta: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Matični broj: 143893601000

Sjedište : 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

Naziv subjekta: APS Bulgaria E.O.O.D.

Matični broj: 202604987

Sjedište : 81B Bulgaria blvd., kancelarija br. 3, 01404 Sofija, Bugarska

Naziv subjekta: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Matični broj: 203374133

Sjedište : 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofija
 

Naziv subjekta: APS Finance E.O.O.D.

Matični broj: 202159149

Sjedište : 81B Bulgaria blvd., kancelarija br. 3, 01404 Sofija, Bugarska

Naziv subjekta:


Naziv subjekta: APS d.o.o. Beograd

Matični broj: 20100311

Sjedište : Kosovska 10, Beograd-Stari Grad

Naziv subjekta: APS FUND BETA d.o.o. Beograd

Matični broj: 21053007

Sjedište : Kosovska 10, Beograd-Stari Grad


Naziv subjekta: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Matični broj: 21458257

Sjedište : Bukurešta, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. kat

Naziv subjekta: Syndre Valuations S.R.L.

Matični broj: RO30697075

Sjedište : Bukurešta, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. kat

Naziv subjekta: Serraghis Asset Management S.A

Matični broj: RO15421741

Sjedište : Bukurešta, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. kat, Rumunjska

Naziv subjekta: Casazela Properties S.R.L.

Matični broj: 31417793

Sjedište : Bukurešta, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. kat

Naziv subjekta: APS Croatia d.o.o.

Matični broj: 41275180055

Sjedište : Zagreb (Grad Zagreb) Radnička cesta 43, Hrvatska

Naziv subjekta: APS Holding Cyprus LTD.

Matični broj: HE 356594

Sjedište : Strovolou 236, Strovolos 2048 Nikósie

Naziv subjekta: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Matični broj: HE 363203

Sjedište : Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nikósie


Naziv subjekta: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Matični broj: HE 375588

Sjedište : Amfipoleos, 20, Amfipoleos, 2025, Nikósie APS Hungary Kft.

Matični broj: 01-09-289270

Sjedište : 1138 Budapest, Váci út 140, Madžarska


Naziv subjekta: APS Recovery Hungary Kft.

Matični broj: 01-09-290573

Sjedište : 1138 Budapest, Váci út 140, Madžarska

Naziv: LOAN MANAGEMENT II, a. s.

Matični broj: 47 255 684"

Sjedište : Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovačka

Naziv: APS Investment, s.r.o.

Matični broj: 47164786

Sjedište : Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovačka

Popis vanjskih procesora podataka može se dostaviti na zahtjev.