Personal data processing
 

OBAVIJEST O PRIMJENI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

U ovom dokumentu opisano je kako APS koristi vaše osobne podatke i/ili podatke o vašoj imovini u okviru ili vezano uz postupak naplate dugovanja ili u okviru bilo koje druge djelatnosti koja je predmetom vaše suradnje s tvrtkom APS. Ova obavijest je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  (GDPR), koja propisuje vaše pravo biti informirani o podacima kojima raspolažu različiti izvršitelji obrade podataka i koje obrađuju te vašim pravima u odnosu na obradu vaših podataka.

 1. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

  (Osobni podaci).
  1. Obrađuju se sljedeći osobni podaci:
  2. Podaci o identitetu (ime, prezime);
  3. Kontaktni podaci (adresa e-pošte, poštanska adresa, broj telefona),
  4. Podaci o vašem korištenju naših proizvoda i usluga, uključujući podatke u vašim narudžbama proizvoda i usluga;
  5. Podaci iz naše osobne, telefonske i elektroničke komunikacije s vama;
  6. Podaci vašeg internetskog pretraživača koji koristite ili mobilnih aplikacija; 
  7. Podaci o financijskom stanju i kredibilitetu,
  8. i svi ostali podaci koje Voditelj obrade obrađuje u postupku izvršenja ugovora, ispunjenju pravnih obveza i za svrhe ostvarenja legitimnih interesa Voditelja obrade.
 2. IZVORI OSOBNIH PODATAKA

  Osobni podaci su podaci dostavljeni od vas osobno ili od prijašnjeg voditelja obrade.

 3. SVRHA OBRADE

  Voditelj obrade obrađuje Osobne podatke u svrhu naplate duga i nuđenja vlastitih proizvoda i usluga te proizvoda i usluga njegovih povezanih osoba ili partnera/izvođača.

 4. NA KOJI SE NAČIN OBRAĐUJU OSOBNI PODACI?

  Obrada vaših Osobnih podataka može biti ručna ili automatizirana. Pritom nijedan prikupljeni Osobni podatak nije korišten za automatizirano pojedinačno odlučivanje. Vaše Osobne podatke obrađuju uglavnom ovlašteni zaposlenici Voditelja obrade, ali i treće osobe s kojima Voditelj obrade sklopi ugovor o obradi podataka u kojem su sadržana sva nužna jamstva koja se odnose na obradu Osobnih podataka.

 5. KOJE SU PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

  Pravne osnove za obradu Osobnih podataka definirane su člankom 6., stavkom 1. Uredbe, u skladu s kojim je obrada zakonita ako je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

 6. PRENOSIMO LI OSOBNE PODATKE U TREĆE DRŽAVE ILI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA?

  Ne prenosimo Osobne podatke u države koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, kao ni niti jednoj međunarodnoj organizaciji.

 7. PRAVA POVEZANA S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

  Voditelj obrade jamči obradu vaših Osobnih podataka na siguran i točan način.  Imate pravo na korištenje svih prava iz ovog članka u odnosu na Voditelja obrade.

  Na koji način možete koristiti vaša prava?

  Svako pojedinačno pravo možete koristiti slanjem e-pošte na dpo-hr@aps-holding.com ili pozivom na +38516504600 ili dostavom pisanog zahtjeva poštom na adresu Voditelja obrade.  

  Izjava ili informacije o poduzetim mjerama dostavit će vam Voditelj obrade u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. Voditelj obrade ima pravo produljenja navedenog roka za dva dodatna mjeseca u slučaju složenosti zahtjeva ili dostave većeg broja zahtjeva. Voditelj obrade će vas obavijestiti o takvom produljenju roka.  

  1. Ispitanikovo pravo na informacije odnosi se najmanje na informacije o:

   1. identitetu i kontaktnim podacima Voditelja obrade i predstavnika Voditelja obrade;
   2. kontaktnim podacima Službenika za zaštitu podataka;
   3. svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju Osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;
   4. legitimne interese Voditelja obrade ili treće strane, ako je primjenjivo;
   5. primatelje ili kategorije primatelja Osobnih podataka;
   6. ako je primjenjivo, činjenicu da Voditelj obrade namjerava Osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti i upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje.
  2. Pravo ispitanika na pristup

   Možete zahtijevati pristup vašim Osobnim podacima i informacije o tome koji se vaši Osobni podaci obrađuju te pristup informacijama o:

   Voditelj obrade osigurava kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik Voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Službenik za zaštitu podataka ili druga ovlaštena osoba može odlučiti da ispitanik snosi dio troškova ili o odbijanju zahtjeva. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

   1. svrsi obrade,
   2. kategorijama Osobnih podataka koje se obrađuju;
   3. primateljima ili kategorijama primatelja kojima su Osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
   4. predviđenom razdoblju u kojem će Osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;
   5. postojanju prava da se od Voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje Osobnih podataka ili ograničavanje obrade Osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu;
   6. pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
   7. ako se Osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru; i
   8. postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.
  3. Pravo na ispravak

   1. Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose.
   2. Ispitanik ima pravo i dopune nepotpunih Osobnih podataka, uključujući i dostavom dodatne izjave. U korištenju tog prava, treba uzeti u obzir svrhe obrade i Službenik za obradu podataka će odlučiti je li to primjereno ili ne.
  4. Pravo na brisanje

   Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade ishoditi brisanje Osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Voditelj obrade ima obvezu obrisati Osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

   Pravo na brisanje neće se primjenjivati u opsegu u kojem je obrada nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

   1. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
   2. ispitanik uloži prigovor na obradu, a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu;
   3. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
   4. Osobni podaci nezakonito su obrađeni;
   5. Osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Voditelj obrade.
  5. Pravo na ograničenje obrade

   Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

   1. ispitanik osporava točnost Osobnih podataka, na razdoblje kojim se Voditelju obrade omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka;
   2. obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju Osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
   3. Voditelj obrade više ne treba Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
   4. ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Voditelja obrade razloge ispitanika.
  6. Pravo na prigovor

   Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, uključujući izradu profila.

   Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako Voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

  7. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

   Neovisno o drugim administrativnim i pravnim sredstvima, imate pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) vezano uz navodnu povredu, smatrate li da obrada Osobnih podataka krši vaša prava.  

  8. Pravo na prenosivost podataka

   Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom Voditelju obrade bez ometanja od strane Voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi.

 8. KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

  Imate li pitanja vezano uz obradu vaših Osobnih podataka, možete kontaktirati direktno našeg Službenika za obradu podataka korištenjem podataka iz članka 7. ili nam možete pisati, poslati e-poštu ili nas nazvati telefonom. Podaci su sljedeći:

  Adresa: APS Croatia d.o.o., Hektorovićeva ulica 2, Zagreb

  E-pošta: dpo-hr@aps-holding.com

  Telefon: +38516504600

 9. OPĆE INFORMACIJE

  Voditelj obrade može izmijeniti, dopuniti, opozvati ili zamijeniti ovu obavijest u bilo kojem trenutku, prema potrebi, a ažurirana obavijest mora biti objavljena najmanje [30] dana prije stupanja na snagu.

  Popis povezanih osoba i partnera/izvođača Voditelja obrade:

  Ime subjekta: APS Holding S.A.
  Identifikacijski broj:  B 201461
  Adresa sjedišta: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luxembourg

  Ime subjekta: APS Investments S.à.r.l.
  Identifikacijski broj: B219890
  Adresa sjedišta: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

  Ime subjekta: APS Investment Funds S.à.r.l.
  Identifikacijski broj: B219886
  Adresa sjedišta: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

  Ime subjekta: APS Delta S.A.
  Identifikacijski broj: B204416
  Adresa sjedišta: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

  Ime subjekta: APS Recovery a.s.
  Identifikacijski broj:  03409422
  Adresa sjedišta: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

  Ime subjekta: APS Management Services s.r.o.
  Identifikacijski broj: 06648746
  Adresa sjedišta: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

  Ime subjekta: APS Finance a.s
  Identifikacijski broj: 06648576
  Adresa sjedišta: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

  Ime subjekta: APS Real Estate s.r.o.
  Identifikacijski broj:  04474686
  Adresa sjedišta: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

  Ime subjekta: APS CZ & SK Services s.r.o.
  Identifikacijski broj: 02087758
  Adresa sjedišta: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

  Ime subjekta: APS MIP, s.r.o.
  Identifikacijski broj: 5548292
  Adresa sjedišta: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

  Ime subjekta: APS Recovery Management s.r.o.
  Identifikacijski broj: 06627285
  Adresa sjedišta: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

  Ime subjekta: APS GAMMA s.r.o.
  Identifikacijski broj: 03523250
  Adresa sjedišta: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

  Ime subjekta: APS Delta s.r.o.
  Identifikacijski broj: 04363876
  Adresa sjedišta: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

  Ime subjekta: APS BETA, a.s.
  Identifikacijski broj: 1788655
  Adresa sjedišta: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Prague 1

  Ime subjekta: APS Poland S.A.
  Identifikacijski broj: 0000069272
  Adresa sjedišta: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Wrocław

  Ime subjekta: APS Recovery Greece EPE
  Identifikacijski broj: EL 800609597
  Adresa sjedišta: 24 Lagoumitzi Str., PC 17671, Kallithea, Attica

  Ime subjekta: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.
  Identifikacijski broj: 143893601000
  Adresa sjedišta: 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

  Ime subjekta: APS Bulgaria E.O.O.D.
  Identifikacijski broj: 202604987
  Adresa sjedišta: 81B Bulgaria blvd., office 3, 01404 Sofia

  Ime subjekta: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.
  Identifikacijski broj: 203374133
  Adresa sjedišta: 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofia

  Ime subjekta: APS Finance E.O.O.D.
  Identifikacijski broj: 202159149
  Adresa sjedišta: 81B Bulgaria blvd., office 3, 01404 Sofia

  Ime subjekta: APS d.o.o. Beograd
  Identifikacijski broj: 20100311
  Adresa sjedišta: Kosovska 10, Beograd-Stari Grad

  Ime subjekta: APS FUND BETA d.o.o. Beograd
  Identifikacijski broj: 21053007
  Adresa sjedišta: Kosovska 10, Beograd-Stari Grad

  Ime subjekta: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L
  Identifikacijski broj: 21458257
  Adresa sjedišta: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

  Ime subjekta: Syndre Valuations S.R.L.
  Identifikacijski broj: RO30697075
  Adresa sjedišta: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

  Ime subjekta: Serraghis Asset Management S.A
  Identifikacijski broj: RO15421741
  Adresa sjedišta: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor, Romania

  Ime subjekta: Homeland Properties S.R.L.
  Identifikacijski broj: 31417793
  Adresa sjedišta: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

  Ime subjekta: APS Croatia d.o.o. 
  Identifikacijski broj: 41275180055
  Adresa sjedišta: Zagreb (Grad Zagreb) Hektorovićeva ulica 2

  Ime subjekta: APS Holding Cyprus LTD.
  Identifikacijski broj: HE 356594
  Adresa sjedišta: Strovolou 236, Strovolos 2048 Nicosia

  Ime subjekta: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.
  Identifikacijski broj: HE 363203
  Adresa sjedišta: Amfipoleos, 20, Amfipoleos Building, 2025, Nicosia

  Ime subjekta: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.
  Identifikacijski broj: HE 375588
  Adresa sjedišta: Amfipoleos, 20, Amfipoleos Building, 2025, Nicosia

  Ime subjekta: APS Hungary Kft.
  Identifikacijski broj: 01-09-289270
  Adresa sjedišta: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78

  Ime subjekta: APS Recovery Hungary Kft.
  Identifikacijski broj: 01-09-290573
  Adresa sjedišta: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78

  Ime subjekta: MARK Zrt.
  Identifikacijski broj: 01-10-048253
  Adresa sjedišta: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

  Ime subjekta: MARK Ingatlan Zrt.
  Identifikacijski broj: 01-10-048516
  Adresa sjedišta: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

  Ime subjekta: APS SK Servicing, s.r.o.
  Identifikacijski broj: 48319813
  Adresa sjedišta: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

  Ime subjekta: APS Investment, s.r.o.
  Identifikacijski broj: 47164786
  Adresa sjedišta: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

  Ime subjekta: APS RE service d.d.
  Identifikacijski broj: 63760715910
  Adresa sjedišta: Hektorovićeva ulica 2, 10 000 Zagreb

  Ime subjekta: APS REO Sunrise d.d.
  Identifikacijski broj: 64957821332
  Adresa sjedišta: Hektorovićeva ulica 2, 10 000 Zagreb

  Ime subjekta: Project Market d.o.o.
  Identifikacijski broj: 33155390758
  Adresa sjedišta: Hektorovićeva ulica 2, 10 000 Zagreb

  Ime subjekta: Casazela d.o.o.
  Identifikacijski broj: 91374715609
  Adresa sjedišta: Hektorovićeva ulica 2, 10 000 Zagreb

  Ime subjekta: Syndre d.o.o.
  Identifikacijski broj: 76630324137
  Adresa sjedišta: Hektorovićeva ulica 2, 10 000 Zagreb

         Popis trećih strana koje su izvršitelji obrade moguće je dostaviti na zahtjev.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje usluga. Nastavljajući pregledavanje pristajete na njihovu upotrebu. Više informacija use of cookies.